Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`baumbauer.be' did not match expected CN=`baumbauerbe.webhosting.be' in /data/sites/web/baumbauerbe/www/fenx/engine/crowl.template.php on line 9

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /data/sites/web/baumbauerbe/www/fenx/engine/crowl.template.php on line 9

Warning: file_get_contents(http://baumbauerbe.webhosting.be/content/blog.php?id=): failed to open stream: operation failed in /data/sites/web/baumbauerbe/www/fenx/engine/crowl.template.php on line 9

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/baumbauerbe/www/fenx/engine/crowl.template.php on line 203

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/sites/web/baumbauerbe/www/fenx/engine/crowl.template.php on line 203
Baumbauer.be

Privacyverklaring

Baumbauer

Versie 1.0 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2021

Via deze Privacyverklaring willen wij u op de hoogte brengen over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, onder meer op onze website: https://www.baumbauer.be (hierna: “Website”). Wij nodigen u uit om deze Privacyverklaring goed door te nemen, want het bevat essentiële informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, maar ook over uw rechten en hoe deze uit te oefenen.

Artikel 1 – Algemeen

  • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Baumbauer bv, Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek, KBO 0748.836.436 (hierna: “Baumbauer”).
  • Baumbauer leeft de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 na, alsook de bepalingen omtrent het versturen van reclame, zoals bepaald in ePrivacyrichtlijn  2002/58/EG van 12 juli 2002 en in artikel XII.12-14 Wetboek Economisch Recht.
  • Baumbauer heeft geen Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Maar bij vragen omtrent uw privacy en onze verwerking, kunt u steeds met ons contact opnemen via: info@baumbauer.be.

Artikel 2 – Verwerkingsactiviteiten, Doeleinden, Rechtsgronden en Bewaartermijnen

2.1. Contactformulier

Gegevens & verwerking: Bij het gebruik van ons online contactformulier verwerken wij uw identiteits- en contactgegevens, uw vraag of opmerking.

Doeleinden: De doeleinden van deze verwerking bestaan voornamelijk in het beantwoorden van uw vragen en opmerkingen en eventuele nazorg nadien.

Rechtsgrond: De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit de dienstverlening in het kader van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG).

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens en de gevoerde correspondentie zolang de door u gestelde vragen of opmerkingen nog niet helemaal beantwoord zijn. Na antwoord op uw vragen of opmerkingen, worden deze gegevens nog een jaar bijgehouden voor analyse en worden zij vervolgens verwijderd.

2.2. Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Voor de voorwaarden omtrent cookies verwijzen we naar de <Cookie Policy>.

2.3. Zakenrelaties

Gegevens & verwerking: Wij verwerken uw identiteits- en contactgegevens, maar ook uw professionele hoedanigheid om beroepsmatig met u in contact te treden.

Doeleinden: Wij voeren deze verwerking uit met oog op het opbouwen en onderhouden van ons professioneel netwerk.

Rechtsgrond: Als rechtsgrond baseren wij ons voor deze verwerkingsactiviteit op het gerechtvaardigd belang om een professioneel netwerk uit te bouwen en om het beroep op elkaars diensten en ondersteuning te vergemakkelijken (art. 6.1.f AVG).

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang totdat u ons aangeeft dat u liever niet meer in ons bestand verschijnt.

2.4. Cliënten – beheer

Gegevens & verwerking: Wij verwerken uw identiteits- en contactgegevens, contactpersonen, onze correspondentie en notities.

Doeleinden: Wij voeren deze verwerking uit in het kader van cliëntenbeheer.

Rechtsgrond: Deze verwerking wordt gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om goede contacten te onderhouden met ons cliënteel, voor opvolging van onze relatie en om u op de hoogte te houden van nieuwe professionele ontwikkelingen (art. 6.1.f AVG).

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang totdat u ons aangeeft dat u liever niet meer in ons bestand verschijnt.

2.5. Cliënten – dossier

Gegevens & verwerking: Wij verwerken uw identiteits- en contactgegevens, uw facturatiegegevens, contactpersonen, uw dossier en stukken, tijdsregistratie, correspondentie en notities.

Doeleinden: Wij voeren deze verwerking uit om met u te communiceren, onze overeenkomst uit te voeren en uw dossier, rechten en belangen te behartigen.

Rechtsgrond: Deze verwerking wordt gebaseerd op de uitvoering van onze overeenkomst (art. 6.1.b AVG). Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw dossier gedurende enige tijd bij te houden (art. 6.1.c AVG io. art. 2276bis BW).

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens gedurende vijf jaar na behandeling van het dossier, gelet op het bepaalde in art. 2276bis BW.

2.6. Boekhouding

Gegevens & verwerking: Wij verwerken uw identiteits- en contactgegevens, uw facturatiegegevens, onze prestaties, timesheets, facturen, kredietnota’s, de omschrijving van verleende diensten en andere boekhoudkundige stukken.

Doeleinden: Wij voeren deze verwerking uit om onze boekhouding te kunnen voeren.

Rechtsgrond: Deze verwerking wordt gebaseerd op een wettelijke verplichting (art. 6.1.b AVG io. art. III.86 WER).

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens 7 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het boekjaar van het betrokken stuk.

Doorgifte: Uw gegevens worden beheerd in een online beheersplatform en worden toevertrouwd aan een boekhouder.

Artikel 3 – Doorgifte

3.1. Doorgifte aan derden

Behoudens de doorgiftes, zoals aangegeven bij de betrokken verwerkingsactiviteiten in art. 2 van deze Privacyverklaring, worden uw gegevens in principe aan niemand doorgegeven. Baumbauer zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Evenwel, bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Baumbauer, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Baumbauer failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Baumbauer geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.2. Wettelijke vereisten

Daarnaast kan een doorgifte van data verplicht worden bij wet, decreet of ander gelijkaardige reglementering, dan wel opgelegd worden bij rechterlijk of administratief bevel. Voor zover mogelijk en toegestaan zal Baumbauer in dergelijke gevallen trachten u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Baumbauer uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden wettelijk, technisch of commercieel haalbaar is.

3.3. Beheer & dienstverleners

Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten wordt een beroep gedaan op de beheersplatformen van externe dienstverleners. Deze hebben in principe geen toegang tot de data en bevinden zich allemaal binnen de EU/EER of een land met passend beschermingsniveau.

Artikel 4 – Uw rechten

4.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Baumbauer van uw persoonsgegevens maakt. In geval van repetitief of onredelijk verzoek, wordt een vergoeding gevraagd voor de uitoefening van dit recht.

4.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, bent u vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Baumbauer. Daarnaast heeft in alle gevallen U steeds het recht om Baumbauer te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Indien er geen grond tot verwerking zou bestaan, beschikt u over een recht op beperking van de verwerking of in voorkomend geval de verwijdering ervan. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

4.3. Recht van verzet

Indien de verwerking gebaseerd wordt op ons gerechtvaardigd belang, beschikt u eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Indien de verwerking gericht is op direct marketing, kunt u uw recht op verzet tegen het verder gebruik van persoonsgegevens inroepen zonder enige opgave van reden of motief.

4.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

4.5. Recht van intrekking van de toestemming

Indien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

4.6. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen of uw vragen stellen door onze DPO per email te contacteren op: info@baumbauer.be, of per post naar Baumbauer, Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek.

Indien u met ons contact opneemt voor de uitoefening van uw rechten, zonder rechtstreeks fysiek contact, dienen wij uw identiteit na te gaan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens veilig te stellen. Om die reden vragen wij u om bij iedere aanvraag tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens een kopie van Uw identiteitskaart bij te voegen. Wij vragen daarbij tevens om enkel uw naam, foto en ID-kaartnummer zichtbaar te laten.

4.7. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

GBA

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. Zulks verloopt door een vordering voor de betrokken rechtbank.

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1. Er werden op technisch en organisatorisch vlak veiligheidsmaatregelen genomen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de moedwillige of accidentele kennisgeving van uw persoonsgegevens aan derden te vermijden.

5.2. Baumbauer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door derden van uw persoonsgegevens.

Artikel 6 – Toegang door derden

6.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers of dienstverleners.

6.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.